Hướng dẫn sử dụng Vesta CP

Đăng nhập Vesta Panel, sẽ hiển thị ra giao diện như hình dưới

Đăng nhập vesta cp

Giao diện Vesta CP khi đăng nhập

Vesta CP dashboard

Sau khi đăng nhập sẽ hiển thị web hosting

Giao diện Vesta CP

Tạo một web hosting

Bạn bỏ chọn hổ trợ DNS nếu không sử dụng DNS của Vesta CP, bỏ chọn Hổ trợ Email

Tùy chọn nâng cao

Mặc định phần ánh xạ để rỗng, phần hổ trợ Nginx để mặc định

Bạn có thể sử dụng SSL mua bên thứ 3, hoặc sử dụng SSL miễn phí từ Lets Encrypt. Trước đó phải trỏ tên miền của bạn về host.

Sử dụng SSL Lets Encrypt

Có thể tùy chọn cài đặt FTP để upload source code lên host.

Kết nối web hosting sử dụng FileZilla

Giao diện File Zilla Mặc định

Tạo kết nối File Zilla

Phần Login Type hãy chọn Normal. Điền Host, User, Password và chọn Connect để kết nối tới host.

Tạo Database

Thêm cơ sở dữ liệu, chú ý tên người dùng giới hạn chỉ 16 ký tự

Tạo mới cơ sở dữ liệu

Giao diện khi tạo database thành công. Bạn có thể quản lý database sử dụng PHPMyadmin (click vào phần PHPMYADMIN)